Pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti AD s.r.o., (prevádzkovateľ Wine apartments)

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti AD s.r.o., 1.mája 1053/19, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 46 526 692, IČ DPH: SK2023411742, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 30799/N (ďalej len „AD“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.wineapartments.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä klientov AD, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok rezerváciu ubytovania, prihlásia sa na odber newslettera, príp. nás kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len „zákazník“), ako aj ubytovaných hostí a návštevníkov apartmánov (ďalej len „hosť“).

Spoločnosť AD s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v spoločnosti AD s.r.o. zodpovedná osoba, ktorou je: JUDr. Anetta Demešová, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

 • Údaje poskytnuté zákazníkmi. Prostredníctvom webových stránok spracovávame osobné údaje v systémoch Ellipse a v mailovom klientovi o užívateľoch a zákazníkoch/ubytovaných hosťoch. V prvom rade sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vyplnení kontaktného formulára na webových stránkach alebo pri vytvorení vašej rezervácie. Ďalej spracúvame údaje poskytnuté pri prihlásení na odber newslettera. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.
 • Údaje poskytnuté ubytovanými hosťami. Priamo v priestoroch hotela v systémoch Ellipse a v mailovom klientovi spracúvame osobné údaje o ubytovaných hosťoch. Na tento účel sú spracované údaje v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu (resp. iného dokladu identity). 
 • Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov pokiaľ ich nám sami nesprístupnite, alebo nie je spracúvanie nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov. Údaje týkajúce sa vášho zdravia, ktoré nám sprístupnite, nám môžu umožniť poskytnúť vám služby podľa vašich preferencií (napríklad v prípade údajov o zdravotnom postihnutí).
 • Údaje zo sociálnych sietí (FB, Instagram). Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí, umožníte prevádzkovateľovi – spoločnosti AD tiež prístup k vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou vášho verejného profilu na sociálnej sieti je vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ – spoločnosť AD údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 • Údaje získané z kamerového systému. Spracúvame videozáznam, ktorý zachytáva osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore prevádzky. 

Prevádzkovateľ spoločnosť AD spracúva len bežné osobné údaje. Spoločnosť AD nezhromažďuje ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje týkajúce sa príslušnosti k rase alebo etniku, politickej strane, údaje o náboženskom presvedčení a pod.

ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

Pre vybavenie vašej rezervácie využívame vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania rezervácie, jej spracovania až po zaplatenie. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže AD zaevidovať vašu rezerváciu. 

Pre registráciu ubytovaného hosťa spracúvame Vaše meno a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, údaje o čísle bankového účtu alebo o čísle platobnej karty. 

Pre propagáciu hotela formou obchodných oznámení zasielaných odberateľom newslettera využíva AD predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas spoločnosti AD udeľujete v priebehu registrácie na odber newslettera na webovej stránke hotela, resp. pri rezervácii ubytovania. Návštevníci webovej stránky ako aj zákazníci/hostia hotela môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie newslettera, a to buď kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v záhlaví každého newslettera alebo zaslaním mailu na na e-mailovú adresu info@wineapartments.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie AD spracováva AD pri využití cookies údaje onávšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava AD analýzy užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete spoločnosti AD ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 

Pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa pred odcudzením alebo poškodením, pre účely ochrany života a zdravia a pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany spracúvame záznamy z kamerového systému. Údaje sú spracúvané na účel zabezpečenia dôkazov pre prípad vzniku škody Prevádzkovateľovi, spáchanie trestného činu alebo priestupku a prípadné dôkazné alebo súdne konanie.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ – spoločnosť AD vaše osobné údaje spracúva v prevažnej miere na účely plnenia zmluvného vzťahu, ktorý ste rezerváciou ubytovania alebo objednávkou služieb s nami uzatvorili.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov z videozáznamu kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Právnym základom na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov je váš súhlas so spracovaním.

Ďalšími právnymi základmi na spracovanie vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností, naše iné oprávnené záujmy a váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti AD. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou AD.

Osobné údaje môžeme v prípade potreby využiť na spracúvanie osobných údajov tretími osobami, ktoré v našom mene spracúvajú osobné údaje. Podnikli sme všetky kroky, aby každý takýto subjekt zachovával mlčanlivosť o osobných údajoch a využívali ich len pre účel, ktorý sme určili.

Osobné údaje môžu byť spracúvané nasledujúcimi subjektmi:

 • HORECA GROUP s.r.o. Sídlo: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad IČO: 47 912 618 DIČ: 2024148357, IČ DPH: SK2024148357, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 30909/P (softvér na hotelový systém, rezervácia služieb)
 • Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, Kamer van Koophandel Amsterdam (Obchodný register Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam), číslo spisu: 31047344 (rezervácia služieb)
 • Expedia Lodging Partner Services Sarl, Rue du 31 Decembre 40-42 a 44-46, 1207 Geneva, Švajčiarsko (rezervácia služieb)

Každý príjemca, ktorý má prístup k informáciám, vrátane osobným údajom, je povinný zachovávať mlčanlivosť.

V prípade ďalších príjemcov budeme túto časť Pravidiel aktualizovať.

V prípade iných tretích osôb budeme zdieľať osobné údaje len v prípade, ak ste nám dali súhlas, sme povinní tak urobiť na základe právnych predpisov, keď je to nevyhnutné pre účel (alebo v súvislosti) konania v zmysle právnych predpisov, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov.

LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť AD spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania rezervácie, počas celej doby ubytovania hosťa. Zo zákona AD následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Newslettre sú zasielané odberateľom newslettera po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, alebo kým nedôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však newslettre zasielané po dobu 5 rokov. Potom spoločnosť AD požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva AD po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva AD iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na AD vzťahujú.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje práva na:

 • Prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa v našej spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže AD správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už AD nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok AD Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od AD k inému subjektu, kedy AD odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
 • Právo odvolať súhlas – v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na našej kontaktnej adrese alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. 
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený náš požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Ďalej môžu zákazníci AD vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej AD okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 2 3231 3214, mail: statnydozor@pdp.gov.sk.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti AD sú platné od 20.7.2021