1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom apartmánov prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.wineapartments.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto VOP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom apartmánov zverejneným na internetovej stránke hotela.

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania je spoločnosť AD s.r.o., 1.mája 1053/19, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 46 526 692, IČ DPH: SK2023411742, Tel. kontakt: +421917320210, E-mail: info@wineapartments.sk.

1.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.08.2021.

2. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované apartmány a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách podobnej úrovne v inom zariadení. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy na ubytovanie.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. 

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania v systéme aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie, ak sú dostupné a sú mu potvrdené.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke apartmánov je možné zaplatiť online cez platobnú bránu, kartou, prevodom z bankového účtu alebo zálohovou faktúrou.

3.2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet apartmánov je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní. 

Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt, pokiaľ nie je dohodnuté inak so zástupcom Wine apartments. 

3.3. Platobné údaje. Vlastník účtu: AD s.r.o., 1.mája 1053/19, 952 01 Vráble, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0051 8548 7371, SWIFT: GIBASKBX.

3.4. Ak objednávateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

3.5. Všetky poplatky za platbu hradí objednávateľ.

3.6. Od ubytovaných hostí môže byť vyžadovaná záloha za honesty bar a za prípadné škody na apartmáne. Na predautorizáciu sumy budete vyzvaný deň pred príchodom. Po Vašom odubytovaní sa vystaví faktúra za konzumáciu a platbou sa predautorizácia dokončí. Záloha vám bude vrátená na kreditnú kartu po odpočítaní skonzumovaných tovarov a kontrole izby. Suma vám bude vrátená do približne 7 dní od odchodu z ubytovania.

4. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má Wine apartments právo zúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie pri konkrétnom type ceny.

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

5. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi zaslané potvrdenie rezervácie. Deň pred príchodom bude objednávateľovi zaslaná informácie k online check-inu a k bezkontaktnému ubytovaniu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Wine apartments spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.3. Rezervovaním pobytu poskytuje objednávateľ ubytovateľovi osobné údaje za účelom registrácie a obchodného vzťahu. Osobné údaje bude Wine apartments spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v hoteli.

Vo Vrábľoch, dňa 20.07.2021.