1. Základné ustanovenia 

1.1. Wine apartments, prevádzkované spoločnosťou AD s.r.o., je ubytovacie zariadenie – apartmánový dom, ktorý poskytuje ubytovacie a doplnkové služby.

1.2. Apartmánový dom poskytuje ubytovanie iba riadne prihlásenému hosťovi – na základe predloženia platného občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu o totožnosti alebo na základe vyplnenia požadovaných údajov v rámci online check-in formulára pri online rezerváciách.

2. Rezervácie a ubytovanie

2.1. Apartmánový dom je povinný včas odpovedať na každú objednávku na ubytovacie služby. Objednávky ubytovacích služieb prijíma apartmánový dom prevažne cez online rezervačný systém alebo na základe písomnej objednávky. Objednávky, ktoré boli ubytovacím zariadením potvrdené a neboli objednávateľom včas zrušené, sú obojstranne záväzné.

2.2. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa najskôr od 15,00 hodiny.

2.3. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred časom nástupu na pobyt, platí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc resp. poplatok za skorý nástup podľa aktuálneho cenníka.

2.4. Apartmánový dom môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

2.5. Užívanie ubytovania v apartmánovom dome je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

2.6. Apartmánový dom zašle pred nástupom hosťa hosťovi všetky potrebné informácie k ubytovaniu, vstupné kódy na parkovisko, číslo apartmánu, vstupné kódy do apartmánu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu. Systém vstupu do apartmánov je bezkľúčový, čo prináša pohodlné, rýchle a bezpečné bezkontaktné ubytovanie.

2.7. Apartmánový dom je oprávnený požadovať od hosťa, ktorý nemá vopred zaplatenú cenu ubytovania doplatenie dlžnej sumy pri príchode.

2.8. Hostia platia účet zvyčajne online pred príchodom alebo pri príchode. Hostia platia účet na faktúru len po predchádzajúcej dohode.

2.9. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii online.

2.10. Od ubytovaných hostí môže byť vyžadovaná záloha za prípadné škody alebo konzumáciu z baru vo výške EUR 100. Záloha bude stiahnutá z kreditnej karty hosťa. Suma bude vrátená približne do 7 dní od odchodu z ubytovania. Záloha vám bude vrátená na kreditnú kartu v plnej výške po kontrole stavu ubytovania a stavu konzumácie.

2.11. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol s ubytovacím zariadením dohodnutý. Pre zabezpečenie pohodlia hosťa, hosť súhlasí s upratovaním a údržbou jemu pridelených priestorov za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžným a údržbárom, prípadne prevádzkarom; to neplatí, ak sú dvere označené visačkou „NERUŠIŤ“. 

2.12. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu apartmánový dom poskytnúť inú izbu, než bol pôvodne ubytovaný.

2.13. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, uvoľní hosť izbu najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak tak neurobí v stanovenom termíne, apartmánový dom mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň. O poplatkoch za neskorý odchod sa prosím informujte na kontaktnom čísle alebo na webovej stránke. 

2.14. Apartmánový dom zodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach jedine v tom prípade, , ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu. 

2.15. Hosť prijíma návštevy v ubytovacom zariadení len so súhlasom prevádzkovateľa za účelom usporiadania dohodnutého rokovania, degustácie vína alebo iných dohodnutých eventov.

2.16. Tento ubytovací poriadok je záväzný pre všetky návštevy na izbách. Hosť, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami ktoré ho na izbe navštívili.

2.17. Hosť nepremiestňuje zariadenia apartmánového domu bez súhlasu zodpovedného pracovníka, nevykonáva úpravy, ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej technologickej inštalácie.

2.18. V izbe hosť nepoužíva žiadne elektrické spotrebiče, okrem určených na osobnú hygienu (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)

2.19. Pred odchodom z izby hosť zatvorí vodovodné kohútiky, vypne svetlo aj elektrické spotrebiče a uzatvorí dvere.

2.20. Z bezpečnostných dôvodov hosť nenecháva deti do 10 rokov samé v izbe a ani v iných priestoroch apartmánového domu / bez dozoru dospelej osoby.

2.21. V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný kľud. Hosť sa nesmie na izbách, chodbách, parkovisku hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať televízny alebo rozhlasový program, je povinný dodržiavať nočný kľud.

2.22. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení zodpovedným pracovníkom apartmánového domu alebo polície, je prevádzkovateľ  oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.

2.23. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenia apartmánového domu je povinný to nahlásiť prevádzkovateľovi, najneskôr v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi apartmánového domu, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa. Za všetky škody spôsobené na majetku apartmánového domu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. 

2.24. V apartmánovom dome nie je povolené ubytovávať zvieratá.

2.25. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.

2.26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti apartmánového domu prijíma prevádzkovateľ domu.

2.27. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

2.28. Apartmánový dom ponúka svojím hosťom parkovanie. Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovisku. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania. Na parkovacom mieste je zakázané nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach. Zákazník má povinnosť pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

2.29. Pri zrušení rezervácie vopred, sa na rezerváciu vzťahujú dohodnuté storno podmienky. V prípade, že klient sa neubytuje aj napriek rezervácii, hotel je oprávnený vyúčtovať storno poplatok za 1 noc, v prípade ak nie je dohodnuté inak.

2.30. Klient súhlasí, aby apartmánový dom v súlade so zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže apartmánový dom spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb a u cudzincov tiež pre potreby cudzineckej polície. Apartmánový dom sa zaväzuje prijať také opatrenia, aby pri spracovaní osobných údajov klienta nemohlo dôjsť k zneužitiu jeho osobných údajov.

2.31. Apartmánový dom môže odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu klient počas pobytu hrubo porušuje dobré mravy alebo ak hrubo alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z ubytovacieho poriadku.

2.32. V prípade, ak zákazníkovi Wine apartment boli poskytnuté služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu, ktorú vykoná bez zbytočného odkladu.

3. Informácie o nakladaní s osobnými údajmi

3.1. AD s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.2. Za účelom registrácie ubytovaného sú spracúvané tieto osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, získané z dokladu totožnosti hosťa alebo z vyplneného online formulára, ktoré poskytol pred samotným ubytovaním.

3.3. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti AD. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou AD. Osobné údaje môžeme v prípade potreby využiť na spracúvanie osobných údajov tretími osobami, ktoré v našom mene spracúvajú osobné údaje. Podnikli sme všetky kroky, aby každý takýto subjekt zachovával mlčanlivosť o osobných údajoch a využívali ich len pre účel, ktorý sme určili.

3.4. Osobné údaje bude AD s.r.o. spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v hoteli.

3.5. Ak sa domnieva hosť, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

Ubytovací poriadok je platný dňom 20.07.2021